Background Image

Rada školy - výsledok volieb

Zápisnica z voľby zástupcov do Rady školy

Voľby zástupcov do Rady školy:  kandidáti z radov rodičov

Termín volieb: 16. 5. 2019

Volebná komisia: Predseda: Zuzana Ptáčková   Člen: Lucia Vrtíková

Počet oprávnených voličov: 394   Počet zúčastnených voličov: 60

Všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné.

Počty hlasov:

  1. Mgr. Silvia Stanová - 52
  2. PhDr. Jana Urbanovský - 45
  3. Mgr. Jana Gregorová - 40
  4. Mária Pagáčová - 40
  5. Mgr. Zuzana Šúkalová - 34

Volieb sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, preto sa bude musieť konať druhé kolo. Druhé kolo volieb sa uskutoční dňa 11. 6. 2019.

 V Ilave, dňa 16. 5. 2019                                          

................................................       ................................................

        Zuzana Ptáčková                           Lucia Vrtíková

Blahoželanie výtvarníčke

cesta ciary

Blahoželáme Emke Pokornej (13. rokov)žiačke výtvarného odboru za získanie Bronzového pásma v celoslovenskej súťaži Cesta čiary.Súťaž organizovala ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici. Emkina energická práca nesie názov " Naháňačka" a vznikla pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej.

ĎAKUJEME za 2 %

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE VŠETKÝM, KTORÍ NAŠEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE V ILAVE DAROVALI 2 % ZO SVOJICH DANÍ. VYUŽIJEME ICH PRE VAŠE DETI.