Background Image

Úhrada nákladov

Na základe  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom, je od 1. 2. 2017 príspevok stanovený nasledovne:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:

a) na individuálne prípravné štúdium 6,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 4,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 9,- €
d) na skupinové základné štúdium 7,50,- €
 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba (do 26 rokov) mesačne:
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 9,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 7,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 19,50- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 18,-€

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením.

 http://www.ilava.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/dodatok-c-1-k-vzn-c-3-2016-o-vyske-prispevkov-v-skolach-a-sk 

 

Od 1. 9. 2017 môžu rodičia v zmysle Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 písomne požiadať zriaďovateľa o rozdelenie úhrady príspevku na vzdelávanie (školné) na mesačné alebo iné dohodnutné čiastkové splátky. 

 http://www.ilava.sk/library/files/Docasne/tab_vzn_dodatok3-3_2016.pdf 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.